Hyppää sisältöön

Pelaajille

Tervetuloa!

Tämä työkirja on tarkoitettu ongelmallisesti rahapelejä pelaavien henkilöiden toipumisen mahdollistamiseen ja tukemiseen. Kirjan aineisto koostuu teksteistä ja tehtävistä, jotka on jaoteltu toipumispolun kuuteen vaiheeseen ja kahteentoista teemaan.

Vaiheet ja teemat ovat rakentuneet Pelirajaton-toiminnassa kertyneiden havaintojen ja kokemuksen kautta sekä riippuvuus- ja pelihaittatyössä yleisemmin havaittujen sekä hoidossa että tuessa tärkeinä pidettyjen aiheiden kautta.

Työkirjaan on hahmoteltu yksi mahdollinen pelaajan toipumispolku, mutta se ei aina ja sellaisenaan todennäköisesti toteudu kaavamaisena kaikkien henkilöiden kohdalla. Ryhmätoiminnassa ja tukihenkilötapaamisissa on mahdollista käydä läpi koko prosessi, muussa tukityössä ohjaaja valitsee yhdessä tuettavan kanssa käsiteltävät teemat. Myös silloin, kun tukiprosessi kestää niin kauan, että kaikki työkirjan vaiheet ja teemat tulevat käsitellyiksi ohjaaja voi yhdessä tuettavien kanssa valita missä järjestyksessä teemoja käsitellään.

Toipuminen liiallisesta rahapelaamisesta ei tapahdu sormia napsauttamalla, vaan se on matka, jonka aikana opitaan uusia asioita itsestä, suhteesta läheisiin, pohditaan omia arvoja, opitaan tunnistamaan tyypillisiä tunne- ja ajattelumalleja, jotka mahdollistavat pelaamisen jatkumisen ilmeisistä haitoista huolimatta sekä opetellaan antamaan itselle anteeksi ja suhtautumaan luottavaisesti tulevaisuuteen.

Tukiprosessin aikana osallistujat saavat toisiltaan vertaistukea, näkevät ettei tämän asian kanssa tarvitse olla yksin sekä saavat tilannetta ymmärtäviä henkilöitä keskustelutovereikseen toipumismatkalle. Prosessin aikana pyritään uuden oppimiseen.

Pelirajaton-toiminta nojaa ajattelussaan kognitiivis-behavioristiseen tapaan ajatella ihmisen toipumisesta, tällä tarkoitetaan, että ihmistä tuetaan havainnoimaan omaan käyttäytymistään ja siihen vaikuttavia tilanteita sekä tunne- ja ajattelumalleja. Oman käyttäytymisen ymmärtämisen myötä ihmiselle avautuu mahdollisuus muuttaa käyttäytymistään. Enää ei tarvitse olla neuvoton ja kulkea sumussa. Pelirajaton-toiminnassa ihminen itse nähdään aktiivisena toimijana omassa asiassaan ja uskotaan jokaisen kykyyn ratkaista ongelmia omassa elämässään.

Pidämme olennaisena, että ihmiset oppivat pohtimaan omaa arvomaailmaansa ja tulevaisuudessa pyrkivät löytämään elämälleen uusia ja mielekkäitä tarkoituksia pelaamisen sijaan. Sosiaalipedagogisen ajattelun kulmakivenä on yhteisö ja yhdessä voimaantuminen, mielestämme se luo vankan pohjan peliongelmista toipumiselle.

Toipuminen on matka, jonka aikana toipuja tekee muutostyötä. Matkalle lähdetään, sen aikana koetaan matkan rasituksia ja lopulta päästään perille. Muutosmatkan edistyminen konkretisoituu arjen valintatilanteessa: pelaanko vai enkö pelaa, muutosmatkalla opetellaan tekemään oikea valinta. Hyvät ystävät ja läheiset, jotka suostuvat toipujan kanssa samalle matkalle tukevat matkan rasituksissa.

Uskomme, että jokainen muutosmatkan jaksava, pääsee lopulta päämääräänsä. Matkalla oppii tuntemaan itsensä paremmin tunne-, ajattelu-, toiminta- ja reagointitapansa, todelliset arvonsa, toiveensa ja motivaationsa. Jos panostat nyt tulevaan muutokseen, on täysin mahdollista, että tavoittelemasi toiveet ja odotukset käyvät toteen.

Hyvää matkaa.